Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Geoblocking blijkt groot probleem voor Europese e-commerce

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat geoblocking binnen de EU veel voorkomt. Geoblocking houdt in dat bedrijven en websites door middel van barrières beperkingen opleggen aan consumenten op grond van hun nationaliteit of woonplaats. Consumenten worden op deze manier beperkt in hun mogelijkheid om online aankopen te doen. Voorbeelden van geoblocking zijn het blokkeren van toegang tot websites, het niet kunnen plaatsen van een bestelling op een webwinkel, het weigeren van levering of verzending naar het buitenland en het hanteren van verschillende prijzen en voorwaarden afhankelijk van nationaliteit, land of woonplaats van de consument.

Met dit onderzoek, dat op 6 mei 2015 van start is gegaan, wil de Commissie meer inzicht verkrijgen in mogelijke concurrentieproblemen die op de Europese e-commercemarkten spelen. Grensoverschrijdende verkoop binnen de EU komt maar langzaam van de grond. De Commissie legt dan ook een verband met geoblocking als een ongunstige factor voor grensoverschrijdende e-commerce.

Van de meer dan 1.400 ondervraagden verspreid over alle 28 EU-lidstaten blijkt dat 38% van de detailhandelaren en 68% van de digitale-contentproviders geoblocking toepast op consumenten uit andere lidstaten. 59% van de contentproviders gaf aan dat hun leveranciers hen contractueel verplichten om geoblocking toe te passen. Wanneer geoblocking het gevolg is van restricties in overeenkomsten tussen leveranciers en distributeurs, kan er sprake zijn van concurrentieverstorende gedragingen die mogelijk in strijd zijn met Europees mededingingsbeleid. Indien geoblocking het gevolg is van eenzijdige zakelijke beslissingen is het EU-mededingingsrecht hier niet op van toepassing.

De Commissie benadrukt dat het onderzoek alleen tot doel heeft mededelingsproblemen in kaart te brengen om zo hinderpalen die een belemmering vormen voor grensoverschrijdende e-commerce uit de weg te ruimen. Dit is in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. In een digitale eengemaakte markt is het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal verzekerd en hebben particulieren en ondernemingen toegang tot online activiteiten, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats.

De Commissie belooft in mei met een wetgevingspakket te komen om e-commerce in de EU een impuls te geven. Eind vorig jaar kwam de Commissie al met twee nieuwe richtlijnenvoorstellen met betrekking tot de levering van digitale inhoud en de online verkoop van goederen.

Wikimedia maakt inbreuk op auteursrecht met 'kunstkaart'

Hoe de netneutraliteits-verordening het internet wel/niet gaat veranderen