Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Werkgever kan aansprakelijk zijn voor auteursrechtinbreuk door werknemer

Werkgevers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal door werknemers, ook als dat buiten werktijd én op een privécomputer gebeurt. Dat heeft de rechtbank Overijsel afgelopen week beslist. In dit geval ging het om een werknemer die voor zijn werkzaamheden gekraakte software had gedownload.

De werknemer gebruikte zijn privélaptop niet alleen thuis, maar ook op zijn werk. Op zijn laptop had hij illegaal een nieuwe versie van de software van Siemens gedownload en geïnstalleerd, wat een inbreuk opleverde op het auteursrecht van Siemens op de software. Volgens de werkgever handelde de werknemer 'op eigen houtje' en kan hij zelf voor dit handelen niet aansprakelijk worden gehouden.

Op grond van artikel 6:170 BW kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld voor fouten die door een werknemer worden gemaakt. Dit artikel bepaalt dat degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk is voor schade die aan een ander is toegebracht door een fout van een ondergeschikte, indien de kans op de fout door de opdracht tot het verrichten van deze taak is vergroot en degene in wiens dienst hij stond, uit hoofde van hun desbetreffende rechtsbetrekking zeggenschap had over de gedragingen waarin de fout was gelegen.

Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een functioneel verband tussen de opgedragen werkzaamheden en de foutieve gedraging. Een fout buiten werktijd, of op een andere plaats dan waar de werknemer normaal zijn werk uitvoert, staat niet in de weg aan het aannemen van een functioneel verband. Dit geldt ook wanneer een fout is gemaakt zonder gebruikmaking van middelen die door de werkgever ter beschikking zijn gesteld.

Binnen het bedrijf werd een oudere versie van de software gebruikt, wat volgens de rechtbank de kans vergrootte dat werknemers een illegale versie nodig zou hebben. Het gebruik van de software was gerelateerd aan de werkzaamheden van de werknemer: hij gebruikte de gekraakte versie om het programma te leren gebruiken voor het maken van berekeningen. Ook waren vrijwel alle inbreuken gepleegd tijdens werktijd en met gebruikmaking van het netwerk van de werkgever. Het verbod dat het bedrijf haar medewerkers had opgelegd om software en apps te downlaoden, brengt hier geen verandering in.

Kort: Google linkt surfgedrag met persoonsgegevens

Kort: dynamische IP-adressen zijn persoonsgegevens