Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Afbeeldingen van Google gebruiken voor je eigen website? Zo doe je dat

Het internet staat vol met materiaal en de verleiding is groot om zonder toestemming een foto op je eigen blog of website te plaatsen. Vaak mag dit ook; mits je rekening houdt met het citaatrecht

Volgens artikel 1 van de Auteurswet is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Dit recht ontstaat automatisch wanneer het werk tot stand komt, registratie of een © (copyright) is dus niet nodig. Op een foto rust het auteursrecht van de fotograaf, maar op een foto van een kunstwerk rust ook het auteursrecht van de kunstenaar. Meerdere personen kunnen worden aangemerkt als de auteur van één werk. Auteursrechtelijk beschermd materiaal dat je via Google hebt gevonden mag je dus niet zomaar gebruiken.

Werk dat niet auteursrechtelijk beschermd wordt hoef je niet te citeren, maar mag je gewoon gebruiken. Om onder de Auteurswet te vallen moet het werk een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en moet het de persoonlijke stempel van de maker dragen. Dit betekent dat de vorm niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander, maar het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die dus het voortbrengsel is van de menselijke geest. Alles wat te banaal of triviaal is, valt hier niet onder. Om deze laatste reden konden de erven van Willen Endstra niet optreden tegen het gebruik van zijn gesprekken in het boek De Endstra tapes.

Maar de Auteurswet vermeldt ook dat er geen sprake is van een inbreuk wanneer je citeert uit een werk in een aankondiging, beoordeling, polemiek of wetenschappelijke verhandeling of voor een uiting met een vergelijkbaar doel. Het recht om te citeren ziet niet alleen op het overnemen van teksten van een ander, maar ook op foto's, video's en illustraties. Citeren is dus toegestaan, maar er gelden wel vier voorwaarden:

  1. Het werk waaruit geciteerd wordt is rechtmatig openbaar gemaakt;
  2. Het citeren is in overeenstemming met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is en aantal en omvang van de geciteerde gedeelten door het te bereiken doel zijn gerechtvaardigd;
  3. De persoonlijkheidsrechten van de maker worden niet geschonden;
  4. Voor zover redelijkerwijs mogelijk wordt de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze vermeld.

Het recht om te citeren mag er niet toe leiden dat de opneming in het verband van de tekst wezenlijk afbreuk doet aan de door het auteursrecht beschermde belangen van de rechthebbende om zijn werk te exploiteren. Het komt aan op de vraag of het citaat een zodanig ondergeschikt onderdeel van de tekst vormt dat de verveelvoudiging niet meer als een vorm van exploitatie van het werk kan worden beschouwd. Van citeren is geen sprake wanneer een afbeelding voornamelijk als versiering wordt gebruikt, bijvoorbeeld door de omvang daarvan in vergelijking met de tekst of door de wijze van opmaak.

Uit het vierde vereiste volgt dat vermelding van de bron en de naam van de maker niet hoeft als dat redelijkerwijs niet mogelijk is. Wanneer de naam van de auteur niet is vermeld, is het voldoende om alleen de bron in het citaat op te nemen.

Schrijf je een blogpost over ICT en wil je daar een afbeelding van een computer die je op Google Afbeeldingen hebt gevonden bij plaatsen? Dit valt niet onder het citaatrecht en is niet toegestaan, het vermelden van de bron brengt daar geen verandering in. De afbeelding is dan namelijk geen citaat, maar heeft de functie van versiering. Pas dus op: het gebruiken van teksten, foto's, filmpjes en illustraties van een ander is toegestaan, maar alleen met een gerechtvaardigd doel.

 

Kort: oprichter van torrentsite isoHunt betaalt 66 miljoen dollar aan muziekindustrie

Kort: eigenaar van Kickass Torrents wordt in Amerika strafrechtelijk vervolgd