Legally Blogged is een blog voor iedereen die wil weten wat zijn of haar rechten op het internet zijn en welke juridische ontwikkelingen er nu spelen. Op een begrijpelijke maar juridisch onderbouwde manier worden onderwerpen behandeld die voor internetgebruikers relevant zijn, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, intellectueel eigendom, vrijheid van meningsuiting en informatietechnologie.

 

Google hoeft artikel over huurmoord niet te verwijderen

Google hoeft een artikel over een uitzending van Peter R. de Vries over een huurmoord niet te verwijderen, omdat het artikel volgens het hof niet onrechtmatig is. Ook hoeft Google de persoonsgegevens van de anonieme blogger niet te overhandigen. Het artikel is in 2012 gepubliceerd op een blog die wordt gehost via Blogger, een dienst van Google, en kan je hier lezen.

Begin 2012 is Peter R. de Vries benaderd door twee personen die in het bezit zouden zijn van een USB-stick met daarop verborgen-camerabeelden van een gesprek met een man. In dat gesprek werd in detail gesproken over een uit te voeren moord. Met deze kennis stapte De Vries naar de politie om te voorkomen dat het beoogde slachtoffer vermoord zou worden. De Vries kreeg vervolgens de beelden in handen en verwerkte dit in een tv-uitzending over een huurmoord, waartoe de man opdracht zou hebben gegeven. Het hof heeft in mei 2012 in hoger beroep beslist dat De Vries deze beelden alleen mag gebruiken als de twee mannen onherkenbaar werden gemaakt, nadat de rechtbank in eerste aanleg in het geheel verbood de beelden uit te zenden. De beelden zijn kort na de uitspraak uitgezonden.

De man is in augustus 2012 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van zes jaar wegens poging om een ander door het verschaffen van inlichtingen en beloften te bewegen om het misdrijf medeplegen van een moord te begaan, of met andere woorden: het inhuren van een moordenaar. Tegen dit vonnis is hij in hoger beroep gegaan, maar deze procedure loopt nog. Ondertussen probeerde de man via een rechterlijke beslissing zichzelf onvindbaar te maken op Google, maar de vorderingen werden afgewezen. Tegen deze beslissing is de man in beroep in cassatie gegaan en ook hierin moet nog een einduitspraak komen.

Op een misdaadblog, die via Blogger wordt gehost, is geschreven over het vonnis van de rechtbank waarin De Vries in eerste aanleg werd verboden de beelden die op de USB-stick stonden uit te zenden. Bij dit artikel stond een foto van de man met zijn ogen afgedekt door een zwarte balk. De man heeft vervolgens Google gesommeerd het artikel, inclusief foto, ter verwijderen. Ook eiste hij dat de persoonsgegevens van de anonieme blogger werden verstrekt. Ik heb de blog bekeken en het ziet er aardig amateuristisch uit, in ieder geval lijkt het er niet op dat de blog veel bezoekers trekt. Dat maakt het alleen maar opmerkelijker dat de man tegen de publicatie is opgetreden, en zo het risico heeft genomen dat het artikel vaker zal worden gelezen.

Het ging in deze zaak om een afweging tussen het recht op vrijheid van meningsuiting van de blogger (artikelen 7 en 10 EVRM) en anderzijds het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de man (artikelen 10 en 8 EVRM), waaronder ook het recht op bescherming van de goede naam of reputatie valt. Welk recht zwaarder weegt, hangt volgens het hof altijd af van de omstandigheden van het geval.

Het hof kwam tot het oordeel dat het artikel niet onrechtmatig is. Het artikel dient namelijk niet louter de bevrediging van publieke nieuwsgierigheid, maar behandelt onderwerpen van een debat van algemeen maatschappelijk belang. De vrijheid van de blogger om het artikel te publiceren weegt volgens het hof dan ook zwaar. Bovendien zijn de beschuldigingen van De Vries tegen de man met feiten te onderbouwen, en bevat het artikel informatie die ook door anderen is gepubliceerd. De publicatie brengt weliswaar schade aan de reputatie van de man, maar iemand kan geen beroep doen op het recht op bescherming van reputatie wanneer het verlies van goede naam een voorzienbaar gevolg is van zijn eigen gedrag, zoals het plegen van een strafbaar feit.

Het artikel heeft daarnaast een zakelijke toon, zodat de belangen van de man niet verder worden aangetast dan de ernst van de feiten en de kracht van de onderbouwing rechtvaardigen. Ook wekt het artikel niet een verkeerde indruk over de feiten, en is er niet zoveel tijd verstreken sinds de datum van de feiten waarvan de man wordt beschuldigd en zijn veroordeling dat het belang van de man bij resocialisatie in de weg staat aan publicatie van het artikel. Volgens het hof geeft het feit dat het hoger beroep in de strafzaak nog loopt juist aan dat er een actueel maatschappelijk belang bestaat bij de publicatie.

De man beriep zich nog op de journalistieke initialenregel uit de Leidraad voor de journalistiek, op grond waarvan journalisten geen informatie mogen publiceren waardoor verdachten en veroordeelden kunnen worden geïdentificeerd. Het hof is er niet over uit of deze regel ook van toepassing is op bloggers, maar hoe dan ook weegt de overtreding daarvan niet op tegen de omstandigheden van het geval. Bij de vraag of de man zich kan beroepen op de Wet bescherming persoonsgegevens, oordeelt het hof daarentegen dat het recht op verbetering of verwijdering van gegevens en het recht op verzet tegen gegevensverwerking niet van toepassing zijn op gegevensverwerkingen voor uitsluitend journalistieke doeleinden. Het begrip 'journalistieke doeleinden' moet volgens het hof ruim worden uitgelegd en omvat ook publicaties door de blogger.

Het lijkt er op dat de rechterlijke macht nog niet precies weet waar bloggers staan ten opzichte van de traditionele journalistiek. Hoe dan ook is dit een gunstige uitspraak voor iedereen die op internet informatie deelt. Wel maakt het hof duidelijk dat ook voor artikelen op blogs bepaalde regels gelden, en dat niet zomaar alles op internet mag worden gegooid.

 

Kort: Snapchat komt met privacy-filter

Kort: oprichter van torrentsite isoHunt betaalt 66 miljoen dollar aan muziekindustrie